Arviointi 

Arviointi

Opintojaksot arvioidaan niiden päätyttyä. Jokainen opintojakso arvioidaan omana kokonaisuutenaan. Arviointi perustuu jakson aikana annettuun monipuoliseen näyttöön. Arvioinnin suorittaa opintojakson opettaja, joka kertoo opintojakson alussa arvioinnin kriteerit. Poissaolot oppitunneilta sekä tehtävien laiminlyönnit vaikuttavat arviointiin ja saattavat johtaa opintojakson keskeytymiseen.

Kunkin oppiaineen pakolliset ja valtakunnalliset syventävät opintojaksot arvioidaan numeroin. Koulukohtaiset valinnaiset opintojaksot arvioidaan joko suoritusmerkinnällä (hyväksytty, hylätty) tai arvosanoin. Jos opintojakson suoritus keskeytyy (K = keskeytynyt), on se suoritettava uudelleen (ei itsenäisesti).

Arviointi on nähtävissä Wilmassa kohdassa opinnot.

Opintojaksosta voi saada myös osallistumismerkinnän (O = osallistunut), joka tarkoittaa, että opintojakso on vain osittain suoritettu. Opiskelijoiden tulee hoitaa kuntoon kaikki 3. periodin loppuun mennessä kertyneet O-merkinnät 5. periodin loppuun mennessä. Tämän jälkeen hoitamattomat O-merkinnät muuttuvat K-merkinnöiksi ja opintojakso tulee käydä kokonaan uudestaan. 

Mikäli opintojakso on hajautettu eli jaettu kahteen eri jaksoon, arvosana tai suoritusmerkintä annetaan vasta, kun opintojakso on kokonaan suoritettu.

Itsenäisesti opiskeltu opintojakso tulee aina olla hyväksytysti suoritettu.

Tarkempia tietoja arviointiperusteista sekä arvioinnin yksityiskohdista saat opettajilta ja ryhmänohjaajilta.

Hylätyn opintojakson uusiminen

Hylätyn opintojakson voit suorittaa osallistumalla uudelleen opintojaksolle heti kun se sopii aikatauluusi tai osallistumalla kerran uusintakokeeseen. Uusintaan ilmoittaudutaan Wilmassa. Ilmoittautuminen on sitova. Voit uusia enintään kaksi koetta kerralla. Myös ne opiskelijat, jotka ovat pätevän syyn takia estyneet kokeen suorittamisesta jakson aikana, saavat suorittaa kokeensa uusinnassa.

Ohjeet uusinta-ilmoittautumiseen

Voit ilmoittautua uusimaan vain sellaista kurssia, joka on arvioitu arvosanalla O tai 4. 

Ilmoittautuminen uusintaan tehdään Wilman Tentit-osiossa:

Hylätyn kokeen voit tehdä kerran kahdessa seuraavassa uusintakokeessa (esim. ensimmäisen jakson hylätyn kokeen voit tehdä ensimmäisen tai toisen jakson uusintakoepäivänä).

Mikäli jäät pois uusintakokeesta ilmoittamatta, se tulkitaan suoritusyritykseksi.

Hyväksytyn opintojakson uusiminen

Hyväksytyn opintojakson voit uusia uusintakokeessa elokuussa tai tammikuussa. Korotuskokeeseen pitää ilmoittautua Wilmassa. Voit myös opiskella opintojakson uudelleen. Uusiminen edellyttää samanlaista läsnäolovelvoitetta kuin opintojakson ensimmäinenkin suorittaminen. Parempi arvosanoista jää voimaan.

Oppiaineen arviointi

Useimmissa oppiaineissa on pakollisia sekä valtakunnallisia ja koulukohtaisia valinnaisia opintojaksoja. Osassa aineista kaikki opintojaksot ovat valinnaisia.

Oppiaine on hyväksytysti suoritettu, kun sinulla on kunkin aineen pakollisista ja valtakunnallisista valinnaisista opintojaksoista vähintään 2/3 hyväksytysti suoritettuna (vähintään arvosanalla viisi).  Ylläolevassa taulukossa asia on esitelty tarkemmin.

Kaikki koulukohtaiset valinnaiset opintojaksot tulee olla hyväksytysti suoritettuja.

Kaikki pakolliset oppiaineet sekä valinnaiset vieraat kielet arvioidaan numeroarvosanoin. Opinto-ohjaus ja teemaopintojen opintojaksot arvioidaan suoritusmerkinnällä (suoritettu / hylätty).

Opinto-ohjaaja muuttaa opiskelijan pyynnöstä arvosanan suoritusmerkinnäksi liikunnasta ja sellaisista oppiaineista, joissa opiskelijan suorittama oppimäärä käsittää vain kaksi opintoviikkoa. Tämä koskee myös valinnaisia vieraita kieliä, mikäli opiskelijan suorittama oppimäärä niissä käsittää vain neljä opintoviikkoa. Kevään ylioppilaiden on pyydettävä muutosta huhtikuun loppuun mennessä ja syksyn ylioppilaiden lokakuun loppuun mennessä.

Oppiaineen arvosana määräytyy opiskelijan opiskelemien pakollisten ja valtakunnallisten valinnaistenopintojaksojen arvosanojen aritmeettisena keskiarvona. Koulukohtaiset valinnaiset opintojaksot voivat vaikuttaa korottavasti oppiaineen päättöarvosanaan, mutta pakollisten ja valtakunnallistenvalinnaisten opintojaksojen mukaista arvosanaa ei voi alentaa.

Jälkikäteen ei voi poistaa opiskelijan opiskelemia pakollisia opintojaksoja eikä hyväksytysti suoritettuja valtakunnallisia valinnaisia opintojaksoja.

Opiskelijan tulee olla suorittanut kaikki oppimääräänsä kuuluvat opintojaksot viimeistään saman lukuvuoden huhtikuun loppuun mennessä saadakseen lukion päättötodistuksen kevään päättäjäistilaisuudessa. Syksyn ylioppilailla opintojaksojen tulee olla suoritettuna lokakuun loppuun mennessä.

Korotustentti

Mikäli haluat korottaa jonkin aineen päättöarvosanaa, voit osallistua korotustenttiin. Korotustentti järjestetään lukulomalla ja siihen ilmoittaudutaan erillisen ohjeen mukaisesti. Arvosanaasi korotetaan mikäli osoitat kuulustelussa suurempaa kypsyyttä ja parempaa oppiaineen hallintaa kuin opintojaksojen arvosanoista määräytyvä oppiaineen arvosana edellyttää.

Opintojen hyväksilukeminen

Voit lukea hyväksesi lukion oppimäärään muualla suoritettuja opintoja, jotka ovat tavoitteiltaan ja keskeisiltä sisällöiltään lukion opetussuunnitelman mukaisia. Muualla suoritettuja hylättyjä opintojaksoja ei voi siirtää lukion oppimäärään.

Muualla suoritettavista opinnoista on sovittava etukäteen opinto-ohjaajan tai aineenopettajan kanssa. Lopullisen päätöksen hyväksiluvusta tekee rehtori.