Tuki

Opinto-ohjaus

Lukiossa on kaksi opinto-ohjaajaa. Stina Metsalo on lukion ensimmäisen ja toisen vuosikurssin eli ryhmien 21 ja 22 opinto-ohjaaja. Elina Salmi on kolmannen ja neljännen vuosikurssin eli ryhmien 20 ja 19 opinto-ohjaaja. Opinto-ohjaajien työhuoneet ovat aulassa vahtimestarin kopin vieressä.

Voit asioida opon luona ilman ajanvarausta (esim. kurssimuutokset). Voit myös varata keskusteluajan Wilman kautta tai käymällä opon luona.

Opinto-ohjaus lukiossa sisältää oppitunteja, erikseen pidettäviä infoja, ryhmänohjaustuokioita. Nämä muodostavat yhdessä pakolliset opokurssit. Opinto-ohjauksen oppitunnit on hajautettu kolmelle vuodelle ja opinto-ohjaaja tiedottaa niistä erikseen. Lisäksi opinto-ohjaukseen kuuluu yksilö- ja pienryhmäohjausta.

Opinto-ohjaaja kutsuu sinut ohjauskeskusteluun ensimmäisen lukiovuoden keväällä sekä kolmannen lukiovuoden syksyllä. Lisäksi voit varata opinto-ohjaajalta ajan aina tarpeen mukaan.

Opinto-ohjauksen tarkoituksena on:

Lisää tietoa voit lukea ohjaussuunnitelmasta.

Ryhmänohjaaja

Ryhmänohjaajasi puoleen voit kääntyä missä tahansa asiassa. Ryhmänohjaaja myös tiedottaa Wilman ja ryhmänohjausvarttien kautta ajankohtaisista asioista. Ryhmänohjaustuokiot ovat pääsääntöisesti tiistaisin klo 10.55 kotiluokassa.

Erityisopettaja 

Erityisopettaja on Asta Kurhila ja hänet tavoittaa wilman avulla.

Kaikki opiskelijat osallistuvat lukuvuoden aluksi lukemisen ja kirjoittamisen seulontatestiin. Näin kartoitetaan opiskelijoiden tuen tarve lukemisessa ja kirjoittamisessa. Testin tarkoituksena on löytää opiskelijat, jotka tuen avulla voisivat parantaa saavutuksiaan. 

Opiskelijat, jotka jäävät alle seulontatestin suositusrajan, ohjataan toisessa jaksossa erityisopettajalle. Tarvittaessa opiskelijan kanssa laaditaan suunnitelma, johon sisällytetään oppimis- ja muististrategioita, vahvistetaan lukemisen (Tavut lukunopeuden kehittämiseen) ja kirjoittamisen tekniikoita ja tuetaan opiskelijan itseluottamusta oppijana. 

Henkilökohtaisen ohjauksen yhteydessä opiskelijan on mahdollista päästä luku- ja kirjoittamistaitojen yksilötestiin (ns. lukitesti), jossa arvioidaan mahdollinen lukivaikeus. Mikäli lukivaikeus osoittautuu keskivaikeaksi tai vaikeaksi, on erityistä tukea tarvitsevan opiskelijan mahdollista saada erityisjärjestelyjä lukioaikana ja ylioppilaskirjoituksissa.

Erityisjärjestelyjä hoitaa ja koordinoi erityisopettaja. Hänen avullaan haetaan erityisjärjestelyjä lukivaikeuden tai sairauden/ vamman perusteella. Vieraskielisyyden perusteella haettavat erityisjärjestelyt haetaan opinto-ohjaajan avustuksella.


Kouluterveydenhuolto 

TERVEYDENHOITAJA (p. 050 310 5644) huolehtii terveystarkastuksista ja neuvonnasta, antaa ensiapua ja järjestää lääkärinvastaanotot. Kouluterveydenhoitaja on tavattavissa joka päivä. Vastaanotto ilman ajanvarausta kello 11.00-12.00. Ajanvaraus kannattaa tehdä Wilma-viestinä.

KOULULÄÄKÄRI Helsingin kaupungin lääkäripalveluista käy 3-4 kertaa kuukaudessa. 

HAMMASHOIDON ajan voi varata keskitetystä ajanvarauksesta (p. 09 310 51400) 

KOULUPSYKOLOGI (p. 040 087 4218

Psykologiin voi ottaa yhteyttä kaikissa nuorten mielenterveyteen ja hyvinvointiin liittyvissä huolissa. Tällaisia huolia voivat olla esimerkiksi mielialapulmat, stressi- ja uupumusoireet, opiskeluvaikeudet sekä ihmissuhteiden ja elämäntilanteen pulmat. Koulupsykologin yksilötapaamiset perustuvat luottamuksellisuuteen ja vapaaehtoisuuteen. Psykologi tekee yhteistyötä myös koulun muiden aikuisten ja koulun ulkopuolisten tahojen kanssa. Huoltajat ja opettajat voivat olla yhteydessä psykologiin nuoren luvalla. Koulupsykologi on tavattavissa päivittäin ajanvarauksella (yhteydenotot Wilman kautta tai puhelimitse). 

KURAATTORI (p. 050 324 7776) 

Koulukuraattoriin voi ottaa yhteyttä, jos koulunkäynnissä on pulmia, opinnot eivät edisty toivotulla tavalla tai sinulla on ristiriitoja ihmissuhteissasi, vaikea elämäntilanne tai koet tarvetta keskustelulle luotettavan aikuisen kanssa. Koulukuraattoriin voi olla yhteydessä myös omaan seksuaalisuuteen liittyvissä kysymyksissä. Vanhemmat voivat olla yhteydessä koulukuraattoriin ja keskustella perheeseen liittyvistä asioista. Koulukuraattori tekee yhteistyötä koulun muiden aikuisten sekä koulun ulkopuolisten tahojen kanssa. Koulukuraattoriin voi ottaa yhteyttä Wilman kautta tai puhelimitse. 


Mikäli sinulle sattuu tapaturma koulumatkalla, niin toimi seuraavien ohjeiden mukaan


Opiskeluhuolto

OpiskeluhuollosTA koulussamme vastaavat yhteisöllinen opiskeluhuoltoryhmä sekä monialainen yksilökohtainen opiskeluhuoltoryhmä. Opiskeluhuolto on ensisijaisesti ennaltaehkäisevää ja kouluyhteisöä tukevaa. Tämän lisäksi opiskelijoilla on lakisääteinen oikeus yksilökohtaiseen opiskeluhuoltoon. Yhteisölliseen opiskeluhuoltoryhmään kuuluvat rehtori, opiskelijahuollon koordinaattori, erityisopettaja, terveydenhoitaja, koulupsykologi, kuraattori ja opinto-ohjaaja. 

Halutessasi tarkempaa tietoa Herykin oppilashuollosta, tutustu lukion ja yläkoulun yhteiseen opiskeluhuoltosuunnitelmaan.

Kanslia

Kansliassa voit asioida klo 9.00—15.00 välisenä aikana. Kanslia on suljettu klo 10.30-11.15. Kansliasta voit hakea itsenäisen suorittamisen lomakkeen sekä jaksotodistuksen. Kansliaan voit viedä todistuksen muissa oppilaitoksissa suoritetuista opinnoista saadaksesi niistä kurssin. Kansliasta saa myös Kelan opintotukilomakkeen sekä opiskelija-alennuslomakkeita, joista on kerrottu alla enemmän.