Arviointi

Kurssiarviointi

Kurssiarvosana annetaan kurssin päätyttyä. Jokainen kurssi arvioidaan omana kokonaisuutenaan. Arviointi perustuu kurssin aikana annettuun monipuoliseen näyttöön. Arvioinnin suorittaa kurssin opettaja, joka kertoo kurssin alussa arvioinnin kriteerit. Poissaolot oppitunneilta sekä tehtävien laiminlyönnit vaikuttavat kurssin arviointiin ja saattavat johtaa kurssin keskeytymiseen.

Kunkin oppiaineen pakolliset ja syventävät kurssit arvioidaan numeroin. Koulukohtaiset kurssit arvioidaan joko suoritusmer- kinnällä (S = suoritettu, H = hylätty) tai arvosanoin. Jos kurssin suoritus keskeytyy (K = keskeytynyt), on kurssi suoritettava uudel- leen (ei itsenäisesti).

Kurssista voi saada myös osallistumismerkinnän (O = osallistunut), joka tarkoittaa, että kurssi on vain osittain suoritettu ja se pitää suorittaa seuraavan jakson uusintakoepäivään mennessä, muutoin se muuttuu merkinnäksi K (esim. ensimmäisen jakson O pitää suorittaa viimeistään toisen jakson uusintakoepäivään mennessä).

Mikäli kurssi on hajautettu eli jaettu kahteen eri jaksoon, arvosana tai suoritusmerkintä annetaan vasta, kun kurssi on kokonaan suoritettu.

Itsenäisesti opiskeltu kurssi tulee aina olla hyväksytysti suoritettu.

Tarkempia tietoja kurssien arviointiperusteista sekä arvioinnin yksityiskohdista saat kurssien opettajilta ja ryhmänohjaajilta.

Hylätyn kurssin uusiminen

Hylätyn kurssin voit suorittaa osallistumalla uudelleen kurssille heti kun se sopii aikatauluusi tai osallistumalla kerran uusintakokeeseen. Uusintaan ilmoittaudutaan Wilmassa. Ilmoittautuminen on sitova. Voit uusia enintään kaksi koetta kerralla. Myös ne opiskelijat, jotka ovat pätevän syyn takia estyneet kokeen suorittamisesta jakson aikana, saavat suorittaa kokeensa uusinnassa.

Hylätyn kurssin kokeen voit tehdä kerran kahdessa seuraavassa uusintakokeessa (esim. ensimmäisen jakson hylätyn kokeen voit tehdä ensimmäisen tai toisen jakson uusintakoepäivänä).

Mikäli jäät pois uusintakokeesta ilmoittamatta, se tulkitaan suoritusyritykseksi.

Hyväksytyn kurssin uusiminen

Hyväksytyn kurssin voit uusia osallistumalla uudelleen kurssin opetukseen. Uusiminen edellyttää samanlaista läsnäolovelvoitetta kuin kurssin ensimmäinenkin suorittaminen. Hyväksytyn kurssin voit uusia opetukseen osallistumatta uusintakokeessa elokuussa tai tammikuussa. Korotuskokeeseen pitää ilmoittautua Wilmassa. Parempi arvosanoista jää voimaan.

Oppiaineen arviointi

Useimmissa oppiaineissa on pakollisia, syventäviä ja soveltavia kursseja. Osassa aineista kaikki kurssit ovat syventäviä ja soveltavia.

Oppiaine on hyväksytysti suoritettu, kun sinulla on kunkin aineen pakollisista ja syventävistä kursseista vähintään 2/3 hyväksytysti suoritettuna (vähintään arvosanalla viisi). Kaikki soveltavat kurssit tulee olla hyväksytysti suoritettuja.

Kaikki pakolliset oppiaineet sekä valinnaiset vieraat kielet arvioidaan numeroarvosanoin. Opinto-ohjaus ja teemaopintojen kurssit arvioidaan suoritusmerkinnällä (suoritettu / hylätty).

Opinto-ohjaaja muuttaa opiskelijan pyynnöstä arvosanan suoritusmerkinnäksi liikunnasta ja sellaisista oppiaineista, joissa opiskelijan suorittama oppimäärä käsittää vain yhden kurssin. Tämä koskee myös valinnaisia vieraita kieliä, mikäli opiskelijan suorittama oppimäärä niissä käsittää vain kaksi kurssia. Kevään ylioppilaiden on pyydettävä muutosta huhtikuun loppuun mennessä ja syksyn ylioppilaiden lokakuun loppuun mennessä.

Oppiaineen arvosana määräytyy opiskelijan opiskelemien pakollisten ja valtakunnallisten syventävien kurssien arvosanojen aritmeettisena keskiarvona. Soveltavat sekä koulukohtaiset syventävät kurssit voivat vaikuttaa korottavasti oppiaineen päättöarvosanaan, mutta pakollisten ja valtakunnallisten syventävien kurssien mukaista arvosanaa ei voi alentaa.

Opiskelija ei voi jättää pois suorittamiaan arvioituja aineen oppimäärään sisällytettyjä kursseja.

Opiskelijan tulee olla suorittanut kaikki oppimääräänsä kuuluvat kurssit viimeistään saman lukuvuoden huhtikuun loppuun mennessä saadakseen lukion päättötodistuksen kevään päättäjäistilaisuudessa. Syksyn ylioppilailla kurssien tulee olla suoritettuna lokakuun loppuun mennessä.

Opintojen hyväksilukeminen

Voit lukea hyväksesi lukion oppimäärään muualla suoritettuja opintoja, jotka ovat tavoitteiltaan ja keskeisiltä sisällöiltään lukion opetussuunnitelman mukaisia. Muualla suoritettuja hylättyjä kursseja ei voi siirtää lukion oppimäärään.

Muualla suoritettavista opinnoista on sovittava etukäteen opinto-ohjaajan tai aineenopettajan kanssa. Lopullisen päätöksen hyväksiluvusta tekee rehtori.

Kurssiarvioinnin näet Wilmassa. Sieltä näet suoritetut aineet, kurssien numerot ja saadut arvosanat. Mikäli saat uusimalla tai uudelleen kurssin käymällä hylätyn arvosanan hyväksytyksi, korotus tulee näkyviin siinä jaksoarvostelussa, johon mennessä hylätty kurssi on suoritettu. Sama koskee myös hyväksytyn, uudelleen käydyn kurssin arvosanaa.


Korotustentti

Mikäli haluat korottaa jonkin aineen päättöarvosanaa, voit osallistua korotustenttiin. Korotustentti järjestetään lukulomalla ja siihen ilmoittaudutaan erillisen ohjeen mukaisesti. Arvosanaasi korotetaan mikäli osoitat kuulustelussa suurempaa kypsyyttä ja oppiaineen hallintaa, kuin kurssien arvostelusta määräytyvä oppiaineen arvosanasi edellyttää.