L21 Opiskelu

Lukio

Lukion perusajatus on opiskelun joustavuus. Lukiossa et jää luokalle etkä siirry luokalta toiselle. Eri oppiaineiden opintojaksot eivät ole sidoksissa vuosiluokkiin. Voit jonkin verran valita itse, mitä opintoja suoritat. Valinnoistasi riippuen liikut erilaisissa ryhmissä ja eri opettajien ohjauksessa.

Jokaisella lukiolaisella on oma kotiryhmä, jota johtaa ryhmänohjaaja. Hän perehdyttää opiskelijat kouluun ja opiskeluun, seuraa lähiohjaajana ryhmänsä etenemistä ja tiedottaa ryhmälle koulun ajankohtaisista asioista.

Ryhmänohjaaja ja opinto-ohjaaja toimivat läheisessä yhteistyössä ja ovat tärkeimmät tukihenkilösi lukiossa.

Lukion oppimäärä

Lukion oppimäärä sisältää pakollisia opintojaksoja 94 opintopistettä (lyhyt matematiikka ja keskipitkä ruotsi), 102 opintopistettä (pitkä matematiikka ja keskipitkä ruotsi) tai 104 opintopistettä (pitkä matematiikka ja pitkä ruotsi). Lisäksi sinun pitää opiskella vähintään 20 opintopistettä valtakunnallista valinnaista opintoja. Lisäksi koulu tarjoaa omia valinnaisia opintojaksoja.

Yhteensä opintopisteitä tulee olla suoritettuna vähintään 150.

Koko lukion oppimäärä muodostuu tuntijaossa luetelluista kaikille yhteisistä eli pakollisista aineista sekä vapaasti valittavista aineista. Valinnaisia aineita ovat mm. muut kielet kuin toinen kotimainen ja yksi vieras kieli.

Pakolliset, syventävät ja koulukohtaiset opintojaksot

Pakolliset opintojaksot ovat nimensä mukaisesti kaikille pakollisia.

Valtakunnalliset valinnaiset opintojaksot liittyvät pakollisiin opintojaksoihin. Ylioppilaskirjoitukset perustuvat pakollisiin ja valtakunnallisiin valinnaisiin opintojaksoihin. Valtakunnallisia valinnaisia opintojaksoja kannattaa valita ainakin ylioppilaskirjoituksissa kirjoitettavista aineista.

Koulukohtaiset valinnaiset voivat olla esimerkiksi abikertauksia, muita koulukohtaisia opintoja sekä muissa oppilaitoksissa suoritettavia opintojaksoja. Koulukohtaisten opintojaksojen järjestäminen vuosittain riippuu opiskelijoiden esivalinnoista ja koulun käytössä olevasta tuntimäärästä.

Opintojaksojen sisällöt on esitelty Wilmassa kohdassa Opetussuunnitelma sekä koulumme kotisivuilla.

Opintojaksovalinnat ja niiden tarkistaminen

Opiskelija tekee alustavat valinnat ennen lukion alkua. Valinnoista käy ilmi kielivalinnat, matematiikan taso, katsomusaine ja myöhemmässä vaiheessa ylioppilaskirjoitusaineet. Opintojaksovalintoja ja opiskelusuunnitelmaa voi muuttaa lukio-opintojen aikana. Keskustele opinto-ohjelmasi tarkistamisesta ja muutoksista aineenopettajan ja opinto-ohjaajan kanssa.

Valintojen tarkistus on tarpeen esimerkiksi silloin, kun

  • haluat vaihtaa jonkin aineen oppimäärän toiseen,

  • haluat jättää valitsemasi opintojakson tai aineen kokonaan pois opinto-ohjelmastasi tai ottaa jotain lisää,

  • vaihdat pitkän matematiikan lyhyeen tai toisen kotimaisen kielen pitkästä keskipitkään tai päinvastoin.

Kaikki muutokset on tehtävä hyvissä ajoin ennen sen periodin alkamista, jota muutos koskee.

Kurssitarjotin/ Opintojaksotarjotin

Kurssitarjottimelle/ Opintojaksotarjottimelle on koottu kaikki lukuvuoden opintojaksot periodeittain oikeille paikoilleen. Seuraavan lukuvuoden opintojaksotarjotin valmistuu edellisen vuoden toukokuussa. Opintojaksotarjottimesta etsit ja valitset opinto-ohjelmaasi kuuluvat opintojaksot. Opintojaksotarjottimesta tehdään paperinen versio, mutta lopulliset opintojaksovalinnat tehdään Wilmassa.

Lukiossa aloittaville tehdään ensimmäisen periodin opintojaksovalinnat valmiiksi ja loppuvuoden valinnat tehdään opinto-ohjauksen tunnilla opinto-ohjaajan johdolla. Lukion toisen ja kolmannen vuoden tekevät valinnat opinto-ohjaajan ohjeiden mukaan toukokuussa.

Ainevalintakortti

Opinto-ohjelman laatimisessa sekä opintojaksovalintojen teossa auttaa ainevalintakortti (lops 21). Siihen on koottu suositus missä järjestyksessä ja minä vuonna opintojakso kannattaa opiskella. Ainevalintakortista voit myös tarkistaa aineiden pakolliset, valtakunnalliset valinnaiset ja koulukohtaiset valinnaiset opintojaksot. Mikäli teet vanhan opetussuunnitelman kursseja, tarkista kurssien/ opintojaksojen vastaavuus tästä.

Kiertokaavio ja työjärjestys

Lukujärjestyksesi rakentuu kiertokaavion avulla. Kutakin valitsemaasi opintojaksoa vastaa kiertokaaviossa kolme oppituntia. Kiertokaaviot vaihtelevat periodeittan. Eri periodien kiertokaaviot näet Kurssitarjottimen/ opintojaksotarjottimen oikeasta reunasta.

Opiskeluaika

Lukion oppimäärä on laajuudeltaan 3-vuotinen ja voit suorittaa sen 2-4 vuodessa. Rehtori voi perustellusta syystä myöntää suoritusajan pidennystä.

Lukioon tultuasi rakennat itsellesi opinto-ohjelman eli alustavan suunnitelman lukio-opintojen suorittamisesta. Pohjana on suunnitelmasi siitä, kuinka monessa vuodessa aiot lukion suorittaa. Tarkemmat opintojaksovalinnat tehdään vuosittain.

Mikäli suoritat lukion kolmessa vuodessa, teet keskimäärin 12 opintopistettä periodissa (noin 60 opintopistettä vuodessa). Jos suoritat lukiota neljässä vuodessa, sinulle tulee hyppytunteja enemmän kuin 3-vuotisella etenemispolulla. Jos taas aiot suorittaa lukion kahdessa vuodessa, sinun on suoritettava melko paljon opintojaksoja joko itsenäisesti tai ilta- / verkko-opiskeluna aikuislukiossa.

Opinto-ohjelmaa ja opintoihin käytettävää aikaa voit opiskelun edetessä ja periodien vaihtuessa tarkistaa sekä muuttaa. Valintojen muuttaminen on mahdollista vain koulun tuntijaon ja työjärjestyksen sallimissa rajoissa. Muutoksista on aina sovittava opinto-ohjaajan kanssa. Muutokset tulee tehdä ennen sen perisodin alkua, jota muutos koskee.

Vähimmäistyömäärä lukuvuotta kohden on 40 opintopistettä, ellei toisin sovita. Jokaisessa periodissa on suoritettava vähintään neljä (4) opintopistettä. Jos opiskelija ei täytä näitä ehtoja, katsotaan hänet eronneeksi. Rehtori voi perustellusta syystä myöntää tähän poikkeuksen.

Opintojakson suorittaminen

Lukiossa jokaisen aineen oppimäärä koostuu opintojaksoista. Opintojaksojen koko vaihtelee yhdestä opintopisteestä neljään opintopisteeseen. Opintojakso arvioidaan sen päättyessä.

Opintojakso opiskellaan yleensä keskitetysti eli yhden periodin aikana. Oppiainetta on kolme 75 minuuttista oppituntia viikossa. Opintojakson viikkotuntimäärä on pienempi, jos se on hajautettu usean periodin ajalle.

Opintojakson voi suorittaa luokkamuotoisesti opiskellen osallistumalla opetukseen tai itsenäisesti opiskellen.

Opintojaksot suoritetaan pääsääntöisesti luokkamuotoisesti sekä numerojärjestyksessä. Wilman opetussuunnitelmassa on opintojaksojen kohdalla maininta, mikäli opintojaksojen suoritusjärjestys on vapaa. Opintojaksojen suoritusjärjestyksestä voit poiketa aineenopettajan luvalla.

Hylättyjen opintojaksojen suorittaminen ja arvosanan korottaminen selvitetään Arviointi -luvussa.

Opintojakson suorittaminen itsenäisesti

Mikäli opintojaksosi menevät päällekkäin, saat pääsääntöisesti luvan itsenäiseen suoritukseen. Muissa tapauksissa opettaja päättää, onko itsenäiseen suoritukseen perustetta vai ei. Opettajalle on ilmoitettava asiasta hyvissä ajoin ennen opintojakson alkua. Itsenäisestä suorituksesta täytetään itsenäisen suorituksen lomake, jonka saat opinto-ohjaajalta tai kansliasta.

Itsenäisesti opiskeltu opintojakso tulee aina olla hyväksytysti suoritettu.

Opintojakson suorittaminen toisessa oppilaitoksessa

Opintojaksoja saa suorittaa myös muissa oppilaitoksissa kuten aikuislukioissa, verkkolukiossa (alla lisätietoja) sekä korkeakouluissa. Mikäli et ole varma, tarkista opintojakson vastaavuus opinto-ohjaajaltasi. Huomioi, että opintojaksot saattavat maksaa. Heryk maksaa kuittia vastaan pakollisen opintojakson mikäli:

  • Et pysty valitsemaan sitä Herykin kurssitarjottimelta, koska kaikki Herykin vaihtoehdot menevät päällekkäin jonkun toisen opintojakson kanssa.

  • Sinulla on periodissa jo 7 opintojaksoa/ 14 opintoviikkoa

  • Olet sopinut asiasta opon kanssa ennen opintojakson alkua

Vie kuitti kansliaan.


Ainekohtaisia erityismääräyksiä

Katsomusaineen opetus

Herttoniemen yhteiskoulussa järjestetään opetusta evankelisluterilaisessa ja ortodoksisessa uskonnossa sekä islamissa. Uskonnollisiin yhdyskuntiin kuulumattomille järjestetään elämänkatsomustiedon opetusta. Elämänkatsomustiedon opetukseen saavat osallistua myös ne opiskelijat, joiden oman uskonnon opetusta koulussa ei järjestetä. Vaihtoehtoisesti he voivat osallistua uskonnon opetukseen omassa uskonnollisessa yhdyskunnassaan.

Matematiikan oppimäärä

Mikäli opiskelija vaihtaa pitkästä matematiikasta lyhyeen, hän voi korvata lyhyen matematiikan pakollisia opintojaksoja vastaavilla pitkän matematiikan suorituksilla. Korvaavuus menee opetussuunnitelman mukaan seuraavalla tavalla: Maa2 (2 op) > Mab2, Maa3 (3 op) > Mab3, Maa6 > Mab8, Maa8 > Mab5 ja Maa9 > Mab7. Muut suoritetut pitkän matematiikan opintojaksot voidaan lukea lyhyen matematiikan koulukohtaisiksi valinnaisiksi opintojaksoiksi.

Suomi toisena kielenä -opetus

Opiskelija, jonka äidinkieli ei ole suomi, voi opiskella äidinkielen sijaan suomea toisena kielenä (S2). Herykissä tarjotaan suomi toisena kielenä -opintojaksot 1-6. Mikäli opiskelija haluaa kirjoittaa ylioppilaskirjoituksissa S2:n suomi äidinkielenä sijaan, on hänen äidinkielensä oltava jokin muu kuin suomi ja hänen on opiskeltava kaikki S2:n opintojaksot.

Vapauttaminen jonkin aineen opiskelusta

Opiskelija voidaan vapauttaa jonkin aineen opiskelusta tai opiskelu voidaan järjestää toisin kuin opetussuunnitelmassa määritellään esim. terveydentilaan tai aiempiin opintoihin liittyvistä syistä. Vapauttamista tulee anoa rehtorilta.

Verkkolukio sekä aikuislukiot

Opiskelija voi tehdä opintoja myös yksityiskoulujen Verkkolukiossa. Siellä on tarjolla lähi-, etä- ja monimuoto-opetusta myös sellaisista aineista, joita ei Herttoniemen yhteiskoulussa ole tarjolla. Ennen Verkkolukion opintoihin ilmoittautumista kannattaa tarkistaa opinto-ohjaajan kanssa, että opintojakso sopii opinto-ohjelmaasi.

Opiskelija voi hyödyntää myös Helsingin aikuislukion ja Eiran aikuislukion tarjontaa. Aikuislukiossa opiskelu on maksullista.

Poissaolo

Poissaolot selvitetään Wilmassa seuraavan kolmen koulupäivän aikana. Alle 18-vuotiailla selvityksen tekee huoltaja ja yli 18-vuotiailla opiskelija itse.

Voit pätevän syyn nojalla anoa etukäteen lupaa koulusta poissa olemiseen

  • yksittäisen oppitunnin ajaksi ao. opettajalta,

  • enintään kolmeksi koulupäiväksi ryhmänohjaajalta sekä

  • edellä mainittua pidemmäksi ajanjaksoksi rehtorilta.

Loma-anomus löytyy Wilmasta kohdasta Hakemukset ja päätökset.

Jos olet pois viisi oppituntia opintojaksolta, se keskeytyy (K) ja opintojakso on suoritettava uudestaan. Poikkeustapauksissa (esim. pitkäaikainen sairaus) aineenopettaja voi antaa luvan opintojakson jatkamiseen kiintiön ylittymisestä huolimatta. Tällaisissa tapauksissa opiskelija voi korvata poissaolot lisänäytöillä.

Jos joudut olemaan poissa tunneilta opetussuunnitelman mukaisen toiminnan, kuten tutor- ja oppilaskuntatoiminnan tai ylioppilaskirjoitusten vuoksi, Wilmaan tulee ”opetus muualla”–merkintä. Tällaiset poissaolot eivät kerrytä poissaolokiintiötä. Myöskään opinto-ohjaaja-, erityisopettaja-, tai muut vastaavat käynnit eivät kerrytä poissaoloja. Sen sijaan etukäteen anotut lomat lasketaan poissaolokertymään.

Mikäli olet sairaana arviointiviikolla, sinun on ilmoitettava siitä opintojakson opettajalle Wilman pikaviestinä tai huoltajan selvityksenä Wilmassa viimeistään koepäivän aamuna. Tällöin saat oikeuden suorittaa ko. kokeen uusintakoepäivänä.

Uuden opintojakson alkaessa on sinun oltava läsnä kahdella ensimmäisellä aineen tunnilla, jollet etukäteen ole saanut pätevän syyn nojalla lupaa poissaoloon. Näin varaat paikkasi opintojaksolta.

Myöhästyminen

Jos myöhästyt oppitunnilta, pääset sisään. Opintojakson opettaja käyttää harkintaa siinä, tuleeko myöhästymisestä poissaolomerkintä vai ei. Pääsääntöisesti alle 20 min myöhästyminen ei johda poissaolomerkintään.

Arviointiviikko

Kunkin periodin päättyessä on 7-päiväinen arviointiviikko, jolloin pidetään opintojaksojen loppukokeet tai muut näytöt. Sinulla on oikeus osallistua loppukokeeseen, mikäli sinulla ei ole poissaolojen aiheuttamaa estettä.

Kokeet järjestetään erillisen työjärjestyksen mukaisesti ja sinun on osallistuttava pääsääntöisesti oman ryhmäsi loppukokeeseen. Arviointiviikon työjärjestys laitetaan ennen koeviikkoa Wilman tiedotteisiin. Voit myös katsoa koejärjestyksen milloin tahansa Herttoniemen yhteiskoulun kotisivujen kalenterista. Arviointiviikon työjärjestyksessä ilmoitetaan myös kokeiden palautusajankohta ja mahdolliset pohjatunnit.

Koeaika on klo 9.30-12.25. Jos sinulla on kaksi koetta samana päivänä, koeaika on pidempi. Tällöin koe alkaa aiemmin ja / tai jatkuu lisäajalle. Ilmoita kahden kokeen tekemisestä viikkoa ennen koepäivää kyseisten aineiden opettajille. Jos sinulle on myönnetty lisäaika kokeeseen, saat jatkaa koetta 45 minuuttia pidempään.

Kokeesta ei saa myöhästyä. Jos myöhästyt, sinun on tultava ensin kansliaan. Siellä arvioidaan, voitko mennä kokeeseen.

Kokeiden lisäksi arviointiviikolla pidetään oppiaineiden kertaustunteja (=pohjatunti) sekä mahdollisesti taito- ja taideaineiden tunteja.

Jos sairastut, sinun on ilmoitettava poissaolostasi ennen kokeen alkamista. Ilmoittamaton poissaolo tulkitaan suoritusyritykseksi. Jos sairastut ja ilmoitat siitä asianmukaisesti, voit osallistua uusintakokeeseen.

Välikokeita voidaan pitää myös kesken periodin tavallisilla oppitunneilla. Periodin aikana on myös muita näyttöjä kuten esseekirjoituksia sekä kielten sana- ja kuuntelukokeita.

Plagiointi ja lunttaus

Jos opiskelija lunttaa kokeessa (esim. sähköisessä kokeessa netti- sanakirjan käyttö), opiskelijan koe arvioidaan arvosanalla 4. Koetta ei ole oikeus uusia seuraavassa uusinnassa vaan vasta seuraavassa korotusuusinnassa. Kaikissa vilppitapauksissa (esim. kirjoitelman plagiointi) asia tuodaan rehtorille, joka käsittelee asian kurinpitolainsäädännön mukaisesti.

Koulusta eroaminen

Mikäli paikkakunnalta muuton tai jonkin muun syyn vuoksi joudut eroamaan koulusta, keskustele ennakkoon asiasta ryhmänohjaajasi ja / tai opinto-ohjaajan kanssa. Eroaminen vahvistetaan erotodistuksella, joka haetaan kansliasta.

Opiskelija lukiolain ja –asetuksen näkökulmasta

Opiskelija, joka ei ole suorittanut lukiota neljässä vuodessa eikä ole perustellusta syystä myönnetyllä jatkoajalla, katsotaan eronneeksi.

Eronneeksi katsotaan myös opiskelija, joka ilmoittamatta pätevää syytä on poissa lukiosta ja on ilmeistä, ettei hänen tarkoituksenaan ole jatkaa koulunkäyntiä.

Opiskelijan tulee osallistua opetukseen, jollei hänelle ole myönnetty siitä vapautusta. Opiskelijan on suoritettava vähintään neljä opintoviikkoa periodissa.

Opiskelijan on suoritettava tehtävänsä tunnollisesti ja käyttäydyttävä asiallisesti.

Opiskelijaa, joka rikkoo järjestystä, harjoittaa opinnoissaan vilppiä tai käyttäytyy muuten epäasiallisesti, voidaan kurinpidollisesti rangaista. Kurinpitorangaistuksia ovat kirjallinen varoitus ja opis- kelijan erottaminen oppilaitoksesta enintään yhdeksi vuodeksi. Ennen kirjallista varoitusta tai erottamista opiskelijaa kuullaan ja yksilöidään rangaistuksen aiheuttava teko tai laiminlyönti sekä hankitaan tarpeellinen selvitys.

Opiskelija voi kahden kuukauden kuluessa arvioinnin saatuaan pyytää opinnoissa etenemistä koskevan päätöksen tai päättöarvioinnin uusimista. Pyyntö tehdään rehtorille. Uudesta arvioinnista päättävät koulun rehtori ja opiskelijan opettajat yhdessä.

Mikäli opiskelija on tyytymätön pyynnöstä tehtyyn uuteen arviointiin tai ratkaisuun, jolla pyyntö on hylätty, hän voi pyytää arviointiin oikaisua Aluehallintovirastolta. Aluehallintovirasto voi, jos päätös on ilmeisesti virheellinen, velvoittaa opettajan toimittamaan uuden arvioinnin, määrätä opinnoissa etenemistä koskevan päätöksen muutettavaksi tai opiskelijalle annettavan arvosanan.